MATEŘSKÁ ŠKOLA

PARDUBICE-JESNIČÁNKY, RAISOVA 226

Motto: „Základy naší budoucnosti jsou položeny v našem dětství“

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019    

 

         Informace jsou vždy aktualizovány počátkem školního roku - cca v polovině září (po schůzce s rodiči), některé termíny jsou doplňovány průběžně - před akcí. Další podrobnosti či upozornění jsou dle potřeby vyvěšovány v šatně dětí v mateřské škole nebo na internetových stránkách v sekci "novinky".

 

 

Zájmové aktivity

Výběr zájmových aktivit byl dle zájmu rodičů - informace o nabídce rodičům podány na schůzce začátkem září.

V letošním roce se dle zájmu a výběru rodičů uskuteční:

Keramika - pro 2. a 3. oddělení (každý čtvrtek odpoledne 14,30 - 15,30 hod. v MŠ - v 1. a v 2. pololetí)

       - práce s keramickou hlínou, uplatnění fantazie zručnosti - kroužek vede paní Kudrnová

Základy angličtiny - pro 3. oddělení (pondělí odpoledne 14,30 - 15,15 hod. v MŠ - celý rok)

       - základní slovíčka, jednoduchá říkadla, písničky - kroužek povede Bc. Olga Sigid

Plavání - pro 3. oddělení (úterý dopoledne - měsíce listopad až únor v lázních Na Olšinkách)

       - seznámení s vodou, základy plavání, využití různých pomůck a hry s vodou

Kurz lyžování - v lyžařském areálu Hlinsko - nebude

       - seznámení se základy lyžování (nutné povinné vybavení)

Kurz bruslení na kolečkových bruslích - pro 2. a 3. oddělení (čtvrtek dopoledne - měsíce květen a červen)

       - seznámení se základy bruslení (nutné povinné vybavení)

Sportovní hry s basketbalem - celý rok v hale na Dukle - nebude

       - seznámení se základy basketbalu

● Pohybové aktivity - nebudou 

Sportovní školička - pro 2. oddělení (dopoledne - měsíce duben a květen venku ma hřišti vedle MŠ)

                                  - pro 3. oddělení (dopoledne - měsíce září a říjen)

       - základy kolektivních sportů, všeobecné sportovní zaměření (bude nahrazovat pravidelné cvičení dětí v tělocvičně)

      

Další aktivity (doplňují výchovně vzdělávací program v MŠ) - např.:

 kulturní a jiné akce pro děti - programy jsou objednávány na začátku školního roku i dle pozdějších nabídek, aktuální informace jsou v sekci "Novinky" a na nástěnkách v šatnách dětí 

 cvičení dětí v MŠ nebo na škoní zahradě

 pohybové aktivity na školní zahradě (jízda na koloběžkách a odrážedlech, sezónní činnosti - sprchování, bobování apod.)

 škola v přírodě pro III. oddělení - od 22. do 26. dubna 2018, konferenční centrum Imanuel, Slavíkov (u Hlinska)

 školní výlety (záchranná stanice v Pasíčkách, vánoční výlet, na závěr škol. roku aj. dle nabídek a možností)

 karneval - únor 2019 v dopoledních hodinách. Veselí se účastní "školkové" děti v maskách. Program: zábavné soutěže, přehlídky masek, veselé tancování

 Strašidelný den - začátek listopadu - dovednostní soutěže, přehlídka masek, tradice - Dušičky, Halowween 

 Den svatého Martina - listopad 2018 v dopoledních hodinách, seznámení s tradicí - činnosti dětí k tématu, návštěva Martina na bílém koni

 akce ke Dni Země - v dubnu - pořádání sbírky víček pro postižené dítě, hry a činnosti dětí k tématu (zeměkoule, svět, solidarita, ekologické činnosti ...) + aktivity k ekologickému projektu na školní zahradě 

 Den s tátou (případně s mámou) - akce hlavně pro tatínky a dědečky - konstruktivní hry a činnosti společně s dětmi

 Týden dětské radosti - akce ke Dni dětí (kreslení na chodník, sportovní soutěže, divadlo, rozumové soutěže atd.)  

 týden mazlíčků - ve III. oddělení - mazlíčci dětí z domova na návštěvě ve školce

 další tradiční akce: mikulášská besídka s nadílkou, vánoční nadílka u stromečku, loučení se zimou a vítání jara, adopce poraněného zvířátka v záchranné stanici, exkurze s ochutnávkou moštu u zahrádkářů, vytváření kulturního programu při oslavách životních výročí seniorů v 5. městském obvodu atd.

 

Akce pro rodiče

 schůzka s rodiči - proběhla 5.9. 2018

 vánoční oslavy - prosinec 2018 - vánoční nadílka hraček pro děti (dopoledne), zdobení stromečku, vánoční tvořivé odpoledne s koledami, vánoční tradice a zvyky.

 jarní tvořivé odpoledne s rodiči - společné tvoření dětí a rodičů na jarní téma v jednotlivých odděleních

 besídka ke Dni matek - květen 2019 v jednotlivých odděleních. Děti předvedou maminkám a babičkám, co umí a předají jim dárky.

 Společný den na školní zahradě - duben - malování s rodiči na chodník, plnění soutěží a úkolů, drobné odměny (děti společně s rodiči) - realizace dle počasí v areálu MŠ a na chodníku před MŠ (v případě špatného počasí v jednotlivých třídách MŠ)

 rozloučení s předškoláky - pouze ve 3. oddělení - koncem školního roku. Děti předvedou rodičům představení, budou pasovány na školáčky, rodiče si pak mohou prohlédnout kroniky školy a posedět u malého občerstvení.

 

Akce pro veřejnost

 odpoledne otevřených dveří - ve úterý 4.12.2018 od 14,45 hod. do 16,15 hod.

 den otevřených dveří  - ve středu 10. dubna 2019 od 7,30 hod. do 11,00 hod. a od 14,45 hod. do 16,15 hod.

Návštěvníci se mohou seznámit s prostředím, pohrát si se svými dětmi ve třídě nebo na školní zahradě, prohlédnout si práce dětí apod.

Všechny srdečně zveme k návštěvě!

 

 HRÁTKY PRO NEJMENŠÍ - od 15. ledna 2019

„Hrátky“ probíhají v prvním oddělení od ledna do května 1x týdně každé úterý od 15,00 hod. do 15,30 hod. (mimo prázdniny) - vzhledem k chodu mateřské školy je nutné dodržovat stanovený čas, který je na hrátky vymezen. Děti jsou vtahovány do běžných činností v MŠ, seznámí se tak s jinými dětmi ve školce, které jsou "bez maminek" (mohou si s nimi pohrát) a poznají běžný chod v mateřské škole.

Při první návštěvě rodiče (matka nebo otec) obdrží přihlášku a budou seznámeni s pravidly „hrátek“. Tuto přihlášku, kde vyžadujeme prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte, musí rodiče vrátit nejdéle při druhé účasti na hrátkách.

PODMÍNKY A CÍLE

1. Adaptační program je určený pro děti od 2 let s doprovodem jednoho z rodičů, nebo jiné dospělé osoby (je určen zvláště pro děti, které budou podávat přihlášku v naší mateřské škole).

2. Cílem je postupná adaptace dětí na prostředí MŠ, na pedagogy a kolektiv dětí, na činnosti, které běžně probíhají v mateřské škole.

3. Počet dětí na tuto aktivitu je omezený tak, aby nenarušoval běžný chod MŠ.

4. V případě velkého počtu přihlášených budou děti rozděleny do dvou skupin a tyto skupiny se budou střídat po 14 dnech.

5. Docházka dítěte nemusí být pravidelná

PRAVIDLA PRO DĚTI A JEJICH DOPROVOD

1. Hrátek se může zúčastňovat přihlášené dítě v doprovodu jedné dospělé osoby.

2. Hrátek se může zúčastnit pouze dítě zdravé, které nejeví žádné známky onemocnění. V opačném případě má pedagog právo odmítnout pobyt daného dítěte v MŠ.

3. Po celou dobu pobytu dítěte v MŠ za své dítě a za jeho bezpečnost odpovídá rodič (jím pověřená dospělá osoba). Vždy musí mít přehled o tom, kde dítě je a co dělá.

4. Dítě má možnost si vypůjčit libovolnou hračku, knížku a tu po skončení činnosti společně s rodičem musí opět uklidit na své místo.

5. Rodič vede své dítě k tomu, aby hračky používalo účelně, neničilo je.

6. Z důvodu bezpečnosti vede rodič dítě k tomu, aby v MŠ neběhalo, pokud to není součástí řízené pohybové aktivity.

7. V době řízených činností učitelkou bude rodič dle zájmu dítěte provádět aktivity společně se svým dítětem a zajišťovat jeho bezpečnost. Po skončení aktivity společně uklidí materiál a pomůcky na místo k tomu určené. Pokud se dítě činnosti účastnit nechce, může se jen dívat a pozorovat, nebo provádět jiné činnosti.

8. Rodič bude zajišťovat doprovod svého dítěte na WC, do umývárny. K hygieně budou používat určené ručníky

9. Dítě musí mít vždy do třídy přezůvky (z bezpečnostních a z adaptačních důvodů nelze chodit bosky).

10. Po ukončení „hrátek“ je nutné opustit prostory mateřské školy a nepohybovat se volně ani po školní zahradě.

 

Spolupráce s dalšími organizacemi

Spolupracujeme s těmito organizacemi: Magistrát města Pardubic a ÚMO Pardubice V., Základní škola a mateřská škola A. Krause, SK Jesničánky, Ekocentrum Paleta, Záchranná stanice Pasíčka, Základní škola Staňkova, Základní škola Benešovo náměstí, Pedagogicko- psychologická poradna v Pardubicích, Svaz zahrádkářů Máchova, okolní MŠ a další organizace.

 

Vzdělávací projekty v mateřské škole

Vzdělávací projekty doplňují výchovně vzdělávací práci v celé MŠ a v jednotlivých třídách, jsou zařazeny (případně i upraveny) podle aktuální siutuace a podle podmínek jednotlivých tříd.

Projekty pro celou mateřskou školu  nebo jednotlivá oddělení jsou plánovány na školoní rok 2018/19 průběžně. Některé z projektů jsou spolufinancovány ÚMO Pardubice V. 

 

Projekty pro letošní školní rok:

 

- projekty budou doplňovány průběžně po celý školní rok

- na projekty přispívá finančními dotacemi městský obvod Pardubice 5

- projekt: "Vítáme Vás v MŠ" - pro všechny nové děti v MŠ - přibližujeme prostředí, pravidla MŠ, umožňujeme novým dětem postupnou adaptaci

- projekt: "Náš vztah k babičkám a dědečkům" - pro děti ze III. oddělení - zaměřujeme se na vztah, úctu a ohleduplnost k seniorům

- projekt: "Ve zdravém těle zdravý duch" - pro všechny děti z MŠ - posilujeme vztah dětí k vlastnímu zdraví, k jeho ochraně a vedeme je ke zdravému životnímu stylu

- projekt: "Zvířátka jsou naši kamarádi" - pro II. a III. oddělení - posilujeme vztah dětí k přírodě a k její ochraně, v rámci projektu doplníme některými rostlinami školní zahradu

- projekt: "Vánoce s rodiči" - pro všechny děti z MŠ - posilujeme vztahy dětí s rodinou, seznamujeme děti s vánočními tradicemi a zvyky

 

Přijímací řízení

 

Zápis do MŠ bude probíhat v první polovině května 2019 - přesný termín bude včas zveřejněn. Žádosti musí rodiče v určeném termínu doručit řádně vyplněné a potvrzené od dětského lékaře (potvrzení by nemělo být starší 1 měsíce). Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude rodičům předáno v podobě a v termínu stanoveném zákonem. Podrobnější informace najdete před přijímacím řízením v regionálním tisku, v mateřských školách i na stránkách Magistrátu města Pardubic .

 

Platby

Úplata za vzdělávání - 500,- Kč měsíčně, platba k 5. dni v měsíci na účet MŠ: 29436561/0100   - platba na září k 5. září (platba musí být připsána na účtu MŠ nejdéle 15. den v měsíci). V případě potřeby je možné s ředitelkou školy předem dohodnout jiný termín zaplacení úplaty než je stanoven.

Stravné - 700,-Kč měsíčně, zálohová platba v předchozím měsíci do 20. dne na účet ŠJ A. Krause: 101055721/0300  - platba do 20.srpna na září.