MATEŘSKÁ ŠKOLA

PARDUBICE-JESNIČÁNKY, RAISOVA 226

Motto: „Základy naší budoucnosti jsou položeny v našem dětství“

 ŠKOLNÍ ROK 2023/2024     

AKTUÁLNÍ INFORMACE JSOU V "NOVINKÁCH"   

  

Informace jsou vždy aktualizovány počátkem školního roku - cca v polovině září (po schůzce s rodiči), některé termíny jsou doplňovány průběžně - před akcí. Další podrobnosti či upozornění jsou dle potřeby vyvěšovány v šatně dětí v mateřské škole nebo na internetových stránkách v sekci "novinky".

 

Zájmové aktivity

V letošním roce dle zájmu a výběru rodičů může probíhat:

Výukové programy v Deltě - pro 1. a 2. oddělení

Návštěvy solné jeskyně - pro 1. oddělení 

Základy angličtiny - pro nejstarší děti - 3. oddělení (pondělí odpoledne od 14,30  hod. v MŠ - celý rok)

       - základní slovíčka, jednoduchá říkadla, písničky - kroužek povede Bc. Olga Šťastná

Plavání - pro nejstarší děti - 3. oddělení (úterý dopoledne - měsíce listopad až únor v lázních Na Olšinkách)

       - seznámení s vodou, základy plavání, využití různých pomůcek a hry s vodou

Kurz lyžování - bude probíhat od ledna 2023 (ve čtvrtek dopoledne)

       - základy lyžování - děti jsou rozděleny do skupin podle schopností a zkušeností (podrobnosti budou předány rodičům před kurzem)

Kurz bruslení na kolečkových bruslích - bude probíhat cca od dubna (asi ve čtvrtek dopoledne)

       - seznámení se základy bruslení (nutné povinné vybavení)

Sportovní hry s basketbalem - pro nejstarší děti (celý rok v hale na Dukle - čtvrtek odpoledne)

       - seznámení se základy basketbalu

Sportovní školička - pro 2. a 3. oddělení (dopoledne - měsíce září a říjen venku ma hřišti vedle MŠ), pro 1. oddělení (dopoledne - cca měsíce květen, červen)

       - základy kolektivních sportů, všeobecné sportovní zaměření (bude nahrazovat pravidelné cvičení dětí v tělocvičně)

      

Další aktivity (doplňují výchovně vzdělávací program v MŠ) - např.:

     ● kulturní a jiné akce pro děti - aktuální informace jsou v sekci "Novinky" a na nástěnkách a na dveřích v šatnách dětí v jednotlivých odděleních

     ● cvičení dětí v MŠ nebo na škoní zahradě

     ● pohybové aktivity na školní zahradě (jízda na koloběžkách a odrážedlech, sezónní činnosti - sprchování, bobování apod.)

     ● školní výlety (vánoční výlet, na závěr škol. roku aj. dle nabídek a možností)

     ● karneval - únor - účastní se "školkové" děti v maskách. Program: zábavné soutěže, přehlídky masek, veselé tancování

     ● podzimní tvoření a strašidelný den - říjen/listopad - ochutnávání "bramborových dobrot", tvoření, dovednostní soutěže, přehlídka masek, tradice - Dušičky, Halloween 

     ● Den svatého Martina - listopad v dopoledních hodinách, seznámení s tradicí - činnosti dětí k tématu, návštěva Martina na bílém koni, svezení dětí na koni

     ● akce ke Dni Země - v dubnu - hry a činnosti dětí k tématu (zeměkoule, svět, solidarita, pohybové, tvořivé a ekologické činnosti ...), kreslení s rodiči na chodník 

     ● týden dětské radosti - akce ke Dni dětí (kreslení na chodník, sportovní soutěže, divadlo, rozumové soutěže s odměnami atd.)  

     ● týden mazlíčků - mazlíčci dětí z domova na návštěvě ve školce

     ● další tradiční akce: mikulášská besídka s nadílkou, vánoční nadílka u stromečku, loučení se zimou a vítání jara, exkurze u zahrádkářů, vytváření kulturního programu při oslavách životních výročí seniorů v 5. městském obvodu, účast na masopustu na Dukle atd.

 

Akce pro rodiče

     ● schůzka s rodiči - v září 

     ● vánoční oslavy - prosinec - vánoční nadílka hraček pro děti (dopoledne), zdobení stromečku, vánoční tvořivé odpoledne s koledami, vánoční tradice a zvyky.

     ● Dýňování - cca v listopadu - dlabání a zdobení dýní - spolupráce dětí s rodiči, ochutnávka dobrot z dýní

     ● Stavění s tátou - cca v březnu nebo v červnu ke Dni otců - odpoledne pro děti s tatínkem nebo dědečkem - konstruktivní tvoření a hraní v MŠ

     ● jarní tvořivé odpoledne s rodiči - společné tvoření dětí a rodičů na jarní téma 

     ● besídka ke Dni matek - květen - děti předvedou maminkám a babičkám, co umí a předají jim dárky.

     ● Zábavné odpoledne na školní zahradě - duben (květen) - malování s rodiči na chodník, plnění soutěží a úkolů, drobné odměny (děti společně s rodiči) - realizace dle počasí v areálu MŠ a na chodníku před MŠ (v případě špatného počasí v jednotlivých třídách MŠ)

     ● rozloučení s předškoláky - pouze nejstarší děti (budoucí "školáci") - červen - děti předvedou rodičům představení, budou pasovány na školáky.

 

Akce pro veřejnost -

     ● odpoledne otevřených dveří - v prosinci 

     ● den otevřených dveří  - v dubnu 

Návštěvníci se mohou seznámit s prostředím, pohrát si se svými dětmi ve třídě nebo na školní zahradě, prohlédnout si práce dětí apod. Všechny srdečně zveme k návštěvě!

 

     ● HRÁTKY PRO NEJMENŠÍ - od ledna do května

„Hrátky“ probíhají v prvním oddělení 1x týdně každé úterý od 14,45 hod. do 15,30 hod. (mimo prázdniny) - vzhledem k chodu mateřské školy je nutné dodržovat stanovený čas, který je na hrátky vymezen. Děti jsou vtahovány do běžných činností v MŠ, seznámí se tak s jinými dětmi ve školce, které jsou "bez maminek" (mohou si s nimi pohrát).

Při první návštěvě rodiče (matka nebo otec) obdrží přihlášku, kde vyžadujeme prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte. Přihlášku musí rodiče vrátit nejdéle při druhé účasti na hrátkách.

PODMÍNKY A CÍLE

1. Adaptační program je určený pro děti od 2 let s doprovodem jednoho z rodičů, nebo jiné dospělé osoby (je určen zvláště pro děti, které budou podávat přihlášku v naší mateřské škole).

2. Cílem je postupná adaptace dětí na prostředí a činnosti, které běžně probíhají v mateřské škole.

3. Počet dětí na tuto aktivitu je omezený tak, aby nenarušoval běžný chod MŠ.

4. V případě velkého počtu přihlášených budou děti rozděleny do dvou skupin a tyto skupiny se budou střídat po 14 dnech.

5. Docházka dítěte nemusí být pravidelná

PRAVIDLA PRO DĚTI A JEJICH DOPROVOD

1. Hrátek se může zúčastňovat přihlášené dítě v doprovodu jedné dospělé osoby.

2. Hrátek se může zúčastnit pouze dítě zdravé, které nejeví žádné známky onemocnění. V opačném případě má pedagog právo odmítnout pobyt daného dítěte v MŠ.

3. Po celou dobu pobytu dítěte v MŠ za své dítě a za jeho bezpečnost odpovídá rodič (jím pověřená dospělá osoba). Vždy musí mít přehled o tom, kde dítě je a co dělá.

4. Dítě má možnost si vypůjčit libovolnou hračku, knížku a tu po skončení činnosti společně s rodičem musí opět uklidit na své místo.

5. Rodič vede své dítě k tomu, aby hračky používalo účelně, neničilo je.

6. Z důvodu bezpečnosti vede rodič dítě k tomu, aby v MŠ neběhalo, pokud to není součástí řízené pohybové aktivity.

7. V době řízených činností učitelkou bude rodič dle zájmu dítěte provádět aktivity společně se svým dítětem a zajišťovat jeho bezpečnost. Po skončení aktivity společně uklidí materiál a pomůcky na místo k tomu určené. Pokud se dítě činnosti účastnit nechce, může se jen dívat a pozorovat, nebo provádět jiné činnosti.

8. Rodič bude zajišťovat doprovod svého dítěte na WC i do umývárny. 

9. Dítě musí mít vždy do třídy přezůvky (z bezpečnostních a z adaptačních důvodů nelze chodit bosky).

10. Po ukončení „hrátek“ je nutné opustit prostory mateřské školy a nepohybovat se volně ani po školní zahradě.

 

Spolupráce s dalšími organizacemi

Spolupracujeme s těmito organizacemi: Magistrát města Pardubic a ÚMO Pardubice V., Základní škola a mateřská škola A. Krause, SK Jesničánky, Ekocentrum Paleta, Základní škola Staňkova, Základní škola Benešovo náměstí, Pedagogicko- psychologická poradna v Pardubicích, Svaz zahrádkářů Máchova, okolní MŠ a další organizace.

 

Vzdělávací projekty v mateřské škole

Vzdělávací projekty doplňují výchovně vzdělávací práci. Některé z projektů jsou spolufinancovány ÚMO Pardubice V. 

 

Přijímací řízení

Zápis do MŠ na další školní rok probíhá vždy v první polovině května. Žádosti musí rodiče v určeném termínu doručit řádně vyplněné a potvrzené od dětského lékaře (potvrzení by nemělo být starší 1 měsíce). Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude rodičům předáno v podobě a v termínu stanoveném zákonem. Podrobnější informace najdete před přijímacím řízením v regionálním tisku, v mateřských školách i na stránkách Magistrátu města Pardubic .

 

Platby

Úplata za vzdělávání - 630,- Kč měsíčně, platba k 5. dni v měsíci na účet MŠ: 29436561/0100   - platba na září k 5. září (platba musí být připsána na účtu MŠ nejdéle 15. den v měsíci). V případě potřeby je možné s ředitelkou školy předem dohodnout jiný termín zaplacení úplaty než je stanoven.

Stravné - 900,- Kč měsíčně (děti s OŠD 1.050,- Kč), zálohová platba v předchozím měsíci do 20. dne na účet ŠJ A. Krause: 101055721/0300  - platba na září do 20.srpna.