MATEŘSKÁ ŠKOLA

PARDUBICE-JESNIČÁNKY, RAISOVA 226

Motto: „Základy naší budoucnosti jsou položeny v našem dětství“

Vážení rodiče!

Vzhledem k vývoji situace jsou od 1.9. 2020 v mateřské škole zavedena některá opatření, která uvedena v následující směrnici. Touto směrnicí jsou povinni se řídit všichni účastníci vzdělávání v mateřské škole (děti, rodiče, zaměstnanci a další):

 

 

 

 

Pokyn ředitelky školy k provozu školy

 

Tento pokyn stanovuje provozní podmínky mateřské školy v souvislosti s epidemiologickým opatřením vzhledem ke COVID-19 od 1.9.2020 a to dle „manuálu“ MŠMT ze dne 17.8.2020.

 

I. Výklad pojmů

a) „manuál“ – dokument MŠMT: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19.

b) rouška – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

c) bezpečná vzdálenost - vzdálenost osob 2 m

 

II. Organizace provozu

a) Školní rok začíná v úterý 1.9.2020

b) Provoz mateřské školy bude od 6,30 do 16,30 hodin  

c) Nástup do mateřské školy je povolen pouze v době od 6,30 do 8,00 hodin. Po 8. hodině již nebude do MŠ nikdo vpuštěn vzhledem k desinfekci vstupních prostor (pouze v odůvodněných případech a po předchozí domluvě – př. logopedie, návštěva lékaře apod.).

d) Vyzvedání dětí z mateřské školy je umožněno v době po obědě od 12,00 do 12,30 hodin a odpoledne od 14,30 do 16,30 hodin (v odůvodněných případech lze dohodnout jiný čas).

e) Podmínkou povolení vstupu doprovodu do areálu školy je u dané osoby neexistence příznaků virového infekčního onemocnění.

f) Každé dítě si přinese a dále v MŠ bude mít soustavně 2 uzavíratelné igelitové sáčky na roušky – oba budou podepsané a nadepsané „čisté“ X „špinavé (použité)“. V sáčku na čisté roušky budou vloženy 2 čisté podepsané roušky, pro případ jejich nutného použití během dne.

g) Měření teploty dítěte nebude hromadné, ale teplota dítěti se bude měřit pouze při podezření na její zvýšení, nebo při jiných projevech nemoci dítěte (př. kašel, bolest hlavy). V každém oddělení je k dispozici bezkontaktní teploměr.

h) Dítě s příznaky, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, příznak akutní infekce dýchacích cest, jiný příznak), nesmí do školy vstoupit.

i) Pokud dítě během pobytu v mateřské škole vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno (izolováno) v místnosti mimo kolektiv ostatních dětí (šatna pedagogů, prázdné oddělení apod.). Ostatní děti dané třídy použijí roušky. Škola bude ihned kontaktovat zákonné zástupce dítěte k okamžitému vyzvednutí nemocného dítěte ze školy. Škola informuje spádovou hygienickou stanici pouze tehdy, pokud se podezření potvrdí a dále pak bude postupovat podle pokynů HS.

j) Je zakázáno přinášet do školy vlastní pití, jídlo (včetně sladkostí).

k) V případě závažných změn v provozu a ve vzdělávání (omezení provozu školy, distanční vzdělávání, výskyt COVID-19 ve škole apod.) informuje škola neprodleně zákonné zástupce emailem.

l) Mateřská škola je povinna poskytovat distanční vzdělávání dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pokud chybí více než polovina těchto dětí z důvodu krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízené karantény.

m) Pokud bude MŠ uzavřena na více než 5 dní (př. rozhodnutím KHS), bude vrácena zákonným zástupcům poměrná výše úplaty.

 

III. Předávání dětí

a) Předávání dětí doprovázející osobou mateřské škole bude probíhat v šatně dětí, případně u bezpečnostní branky na školní zahradě (doprovázející osoby nebudou vstupovat do třídy ani na zahradu).

b) Předávání dětí mateřskou školou doprovázející osobě bude probíhat v šatně dětí, případně u bezpečnostní branky na školní zahradu (doprovázející osoby nebudou do třídy ani na zahradu vstupovat). Pokud děti budou na školní zahradě, budou budovy uzamčeny (včetně šaten dětí).

c) Do dalších prostor školy (př. třída) budou mít přístup doprovázející osoby pouze v nezbytně nutných případech (př. úraz dítěte, nutná konzultace s pedagogem apod.) a to vždy na základě souhlasu  zaměstnance školy.

 

IV. Hygienická opatření

a) Doprovázející osoby dítěte jsou povinny nosit v budovách mateřské školy roušku (v závislosti na aktuální situaci i v celém areálu dle vydaných vládních opatření), děti mateřské školy a děti do věku dvou let roušku v areálu nenosí.

b) Zaměstnanci v areálu mateřské školy nejsou povinni roušku nosit.

c) U každého vstupu do budovy a v každé třídě jsou umístěny dávkovače s dezinfekcí na ruce. Doprovázející osoby při vstupu do budovy provedou dezinfekci rukou.

d) Doprovázející osoby dětí jsou povinny v celém areálu mateřské školy (i v šatně dětí) dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních osob. Tato povinnost neplatí mezi osobami společné domácnosti.

e) Do areálu mateřské školy smí s dítětem vstupovat pouze jedna doprovázející osoba, stejně tak i při vyzvedávání. Výjimkou jsou pouze mladší sourozenci dětí.

f) Doprovázející osoba po předání nebo převzetí dítěte bez zbytečného odkladu opustí areál mateřské školy.

 

V. Povinnosti zákonných zástupců

a) Do mateřské školy přicházet pouze s dítětem, které nejeví známky onemocnění.

b) Zajistit okamžité vyzvednutí dítěte z mateřské školy v případě, kdy dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19 (viz. bod II., odst. i)

c) Informovat neprodleně školu o onemocnění dítěte, okamžitě informovat školu v případě potvrzení nákazou COVID-19.

d) V případě příznaků alergického onemocnění u dítěte (shodných s příznaky COVIDU-19) je nutné tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením od pediatra.

e) V případě distančního vzdělávání dětí, které mají povinnou docházku, jsou zákonní zástupci povinni toto vzdělávání dětí zajistit a spolupracovat se školou. Distanční vzdělávání ostatních dětí je na základě jejich dobrovolnosti.

f) Omezit vstup dalších rodinných příslušníků – doprovod dítěte = pouze 1 osoba.

 

VI. Stravování

a) Škola zajišťuje pro děti školní stravování – při zajištění pravidel.

b) Základní doporučení:

- dodržování vysoké úrovně osobní hygieny všech zaměstnanců

- zaměstnanec výdejny musí mít při manipulaci s jídlem: roušku, jednorázové rukavice, vždy čistý oděv, pokrývku hlavy

- ostatní zaměstnanci při výdeji stravy dětem používají jednorázové rukavice

- v přípravnách je nutné používat: tekuté mýdlo, jednorázové papírové ručníky, desinfekční prostředky na úklid atd.

- děti si nebudou stravu odebírat samy - jeden pedagog ve třídě bude dětem připravovat na jejich místo u stolečku (příbor, polévku, ovoce, zeleninu, pečivo apod.)

- úklid nádobí ze stolečků po stravování mohou provádět děti

- špinavé nádobí bude umýváno v myčce minimálně na 60°C, v případě ručního mytí bude na závěr opláchnuto čistou vodou teplou minimálně 85°C.

 

VII. Povinnosti pedagogických zaměstnanců

a) Průběžně provádět poučení dětí o hygienických zásadách a pravidlech.

b) Zajistit po převzetí dítěte od doprovázející osoby důkladné umytí rukou tekutým mýdlem a vodou.

c) Zajistit před každým vstupem do třídy z venkovního prostředí po převlečení a přezutí důkladné umytí rukou tekutým mýdlem a vodou.

d) V průběhu dne dbát na zvýšenou osobní hygienu dětí.

e) Zajistit důkladné větrání průběžně podle klimatických podmínek (minimálně 1 x za hodinu po dobu minimálně 5 minut) – třídy, ložnice a ostatní prostory, kde se děti pohybují.

f) Zajistit ve spolupráci s provozními zaměstnanci doplňování dávkovačů mýdla, výměnu ručníků provádět dle potřeby častěji (př. cca 2x týdně).

g) Nadstandardní aktivity pro děti zajišťovat dle aktuální situace (výlet, škola v přírodě apod.)

 

VIII. Povinnosti provozních zaměstnanců při úklidu

a) Provádět průběžně kontrolu a doplňovat vybavení v umývárnách - tekuté mýdlo v dávkovačích, čisté ručníky.

b) Průběžně vynášet odpadkové koše (minimálně 1x denně) a desinfikovat je.

c) Provádět kontrolu a doplňování dávkovačů na dezinfekci rukou (viz IV.c).

d) Provádět po nástupu dětí a po obědě dezinfekci baterií, splachovadel, sedátek na WC.

e) Provádět po nástupu dětí dezinfekci míst kontaktu osob s předměty (kliky, dveře apod.).

e) Provádět minimálně 1 x denně dezinfekci podlah, obkladů, umývadel, mís WC.

g) Provádět nejméně 1x denně dezinfekci podlah, židliček, stolů, klik (dveře i okna) a ostatních ploch v místnostech pobytu dětí, provádět pravidelně úklid a desinfekci i dalších prostor školy.

h) Provádět větrání místností při denním úklidu těchto místností.

i) Praní prádla provádět při teplotách nad 60°C, na použité prádlo používat vhodné transportní obaly (jednorázové, pratelné nebo desinfikovatelné).

j) Ve spolupráci s ředitelkou školy zajišťovat dostatečnou zásobu čistících a desinfekčních prostředků.

 

IX. Omezení vstupu cizích osob do školy

   Vstup mají povolen:

a) zaměstnanci a děti mateřské školy

b) doprovázející osoba dítěte (pouze do určených prostor)

c) kontrolní orgány

d) dodavatelé služeb zajišťující provoz školy

 

X. Závěrečná ustanovení

Pro provoz mateřské školy platí obecně platné právní i vnitřní předpisy, pokud tímto pokynem nebyla provedena změna.

Tento pokyn a jeho případné změny jsou vázány na vývoji aktuální epidemiologické situace.

 

 

Platnost a účinnost pokynu od 1.9.2020

 

                                                                                              Bc. Iva Štorková

                                                                                              ředitelka školy

 

Základní informace k zápisu dětí do MŠ:

- tiskopis žádosti je k dispozici od 19.4. do 10.5.2021 na webové aplikaci: https://zapisyms.pardubice.eu/

- kritéria a další informace jsou od 19.4. rovněž na webové aplikaci: https://zapisyms.pardubice.eu/    

 

Zápis do MŠ Pardubice-Jesničánky, Raisova 226

- sběr žádostí proběhne od 10.5. do 14.5. 2021 v čase 8,00 - 12,30 a 13,00 - 16,00 hodin

- vyplněnou žádost, potvrzenou pediatrem a podepsanou zákonným zástupcem je třeba doručit do mateřské školy ve výše uvedeném termínu (osobně, doporučenou poštou, osobní datovou schránkou zákonného zástupce, v nejnutnějších případech lze vhodit i do poštovní schránky MŠ s telefonickým ověřením doručení k rukám ředitelky školy)

 

V případě většího počtu žádostí než volných míst, bude příjem prováděn dle předem stanovených kriterií.

 

 

Od pondělí 12.4. 2021 je MŠ otevřena.

Uzavření školy končí 11.4. 2021 - na základě opatření MŠMT. Dle informací bude provoz MŠ obnoven od 12.4. pouze ale pro děti s povinnou docházkou a s opatřeními (bude omezen počet dětí ve třídě, nebudou se míchat skupiny dětí, děti se budou 2x týdně testovat, zaměstnanci budou nosit respirátory atd.)

Dále do MŠ mohou chodit mladší děti, jejichž zákonní zástupci jsou zdravotníci, pedagogové, příslušníci ozbrojených složek atd. (dle opatření MZ).

 

Termín otevření MŠ i pro všechny ostatní děti není znám - bude se řídit aktuální epidemiologickou situací a příslušnými opatřeními.

          Děkujeme za pochopení.

VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE MŮŽE DOJÍT KE ZMĚNÁM !!!

 

Do odvolání nebudou kroužky, plavání, divadelní představení, besídky atd. Děkujjeme za pochopení.

 

 

Akce v mateřské škole - PROSINEC 2020

- pátek 4.12. dopoledne od 8,30 hodin - mikulášská nadílka v MŠ - vzhledem k situaci přijde "náš" Mikuláš z MŠ (nikoli ze ZŠ)

- pátek 4.12. dopoledne od 10,00 hodin - divadelní představení pro děti v MŠ: O cukrářce Barborce

- úterý 15.12. dopoledne - vánoční nadílka pro děti v MŠ (dárky pod stromečkem)

 

Akce v mateřské škole - LISTOPAD 2020

- středa 4.11. dopoledne po 9. hodině - pro všechny děti v jednotlivých odděleních: "duchařský rej" (soutěže pro děti, tancování v kostýmech, prohlídka výstavy dýní před MŠ, odměny ...) - DEJTE DĚTEM KOSTÝM !! (duch, kostlivec, upír apod.)

- středa 18.11. dopoledne v 8,30 hodin - divadelní představení pro děti v MŠ: Jak se veverka Zrzečka připravuje na zimu

- úterý 24.11. dopoleden od 10,30 hodin - první lekce plavání (podrobnější informace budou cca 1 týden předem na nástěnce v šatně dětí)

- akce pro děti a rodiče "Dýňování" - ZRUŠENO!!!, pokud ale budete mít nějakou ozdobenou dýni doma, můžete ji přinést na výstavu na záhon před první oddělení od 2.11. do 4.11. a po 9.11. si ji případně zase odnést domů

- oslava "sv. Martina" - zatím není rozhodnuto (pokud se uskuteční, budou předem vyvěšeny informace v šatnách dětí)

 

Akce v mateřské škole - ŘÍJEN 2020

- pondělí 5.10. dopoledne v 9,00 hodin - divadelní představení pro děti v MŠ: Nemocný pejsek

- pondělí 5.10. odpoledne - pouze přihlášené děti: první lekce Angličtiny

- úterý 6.10. dopoledne - pouze pro přihlášené děti z I. oddělení: první lekce Jógy

- čtvrtek 15.10. dopoledne v 9,00 hodin - divadelní představení pro děti v MŠ: Pohádkové loutkové pásmo - ZRUŠENO!!!

- předvedení kulturního programu pro seniory v KD Dukla (pro ÚMO V.) - ZRUŠENO!!!

- UPOZORNĚNÍ: středa 28.10. - státní svátek,  29. a 30.10. jsou v ZŠ podzimní prázdniny + další nařízené prázdniny 26. a 27.10.

 

Akce v mateřské škole - ZÁŘÍ 2020

- pondělí 14.9. dopoledne v 9,00 hodin - divadelní představení pro děti v MŠ: O Budulínkovi

- úterý 15.9. dopoledne - pouze II. a III. oddělení: první lekce Sportovní školičky

- úterý 22.9. odpoledne - pouze přihlášené děti: první lekce Keramiky

- středa 23.9. dopoledne od 9,00 hodin - pouze pro předškoláky (nejstarší děti): dlouhá tematická vycházka: "Poklady lesa"

- čtvrtek 24.9. odpoledne - pouze přihlášené děti: první lekce Basketu

- středa 30.9. dopoledne od 9,00 hodin - pouze pro předškoláky (nejstarší děti): Stopovaná - plnění úkolů, hledání vyznačené cesty, na závěr poklad 

 

 

 

 

Upozornění pro rodiče!!

O letních prázdninách bude naše MŠ uzavřena od 7.7. do 13.8. (+ týden od 16. do 20.8. bude otevřeno/zavřeno dle zájmu rodičů).

 

Na začátku července a na konci srpna bude prázdninový provoz (děti budou spojovány dle počtu do jednoho až dvou oddělení). V celém areálu bude v době prázdnin probíhat generální úklid veškerých prostor a zařízení.

Celkový přehled uzavření všech pardubických mateřských škol o letních prázdninách 2021 si můžete prohlédnout:

 ZDE

Přejeme všem krásné prázdniny!!