MATEŘSKÁ ŠKOLA

PARDUBICE-JESNIČÁNKY, RAISOVA 226

Motto: „Základy naší budoucnosti jsou položeny v našem dětství“

ŠKOLNÍ PROGRAM

 

Základem pedagogické práce v MŠ je školní vzdělávací program s vytyčenými integrovanými bloky. Každý integrovaný blok má několik podtémat, která jsou dětem blízká, vychází z jejich vlastních zkušeností nebo jsou pro ně zajímavá. Nabídka není závazná, ale pedagogové si vybírají a upravují podtémata tak, aby byla přiměřená věku a složení dětí, počasí, aktuální situaci ve třídě, nabídce okolí… Vždy ale nabízené činnosti musí směřovat k plnění cílů, výstupů a očekávaných kompetencí.

Náš školní vzdělávací program má název: "S pohádkou poznáváme svět kolem nás". Celková koncepce programu vychází z pohádek. 

                                            Kde se tu vzaly pohádky a kdo je složil z vět?

                                            Připluly zdávna řekou řeči.

                                            Chyť si je, milý vypravěči, a začni vyprávět!

                                                                               J. Žáček, Pohádky na dobrý den

 

Formy vzdělávání

Vzdělávání je přizpůsobeno vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí předškolního věku a doplňuje rodinnou výchovu. Specifickou formou je didakticky zacílená činnost - pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Děti jsou vedeny k samostatným činnostem, k individuální volbě činností, ke kolektivní spolupráci, je podněcováno jejich sebevědomí atd.

Výchovně vzdělávací činnosti mají různou formu:

● spontánní činnosti

● řízené a samostatné činnosti (frontální činnosti, skupinové činnosti, individuální činnosti, prožitkové učení, experimentování, projektové učení, problémové učení)

● relaxační činnosti

● odpočinkové činnosti

● další aktivity (zájmové aktivity, výlety, plavecký kurz ...)

K dětem se specifickými vzdělávacími potřebami pedagog přistupuje individuálně tak, aby napomáhal optimálnímu rozvoji osobnosti dítěte a co největší samostatnosti (př. děti s odloženou školní docházkou).