MATEŘSKÁ ŠKOLA

PARDUBICE-JESNIČÁNKY, RAISOVA 226

Motto: „Základy naší budoucnosti jsou položeny v našem dětství“

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

1. Už patřím do společnosti

Obsah bloku: adaptace dětí na nové prostředí, poznávání prostor MŠ, orientace v prostředí, posilování soudržnosti třídy, rozvíjení kamarádství, dodržování daných pravidel a hlavních zásad bezpečnosti, seznamování s okolím MŠ

Dílčí vzdělávací cíle:

ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

rozvoj receptivních řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění)

rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání

poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů k sobě (sebedůvěra, sebevědomí, vl. identita) získání relativní citové samostatnosti

seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

osvojení si element. poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření

rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k nim a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

seznamování s místem a prostředím v němž dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

2. Co nám přináší podzim

Obsah bloku: pojmenování a rozlišování ovoce a zeleniny, význam pro zdraví, poznávání volně žijících zvířat a jejich života, osvojování poznatků o podzimním lese, poznávání stromů a jejich plodů, dary lesa, podzimní počasí, změny v přírodě, podzimní činnosti dětí

Dílčí vzdělávací cíle:

● zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky

● rozvoj a užívání všech smyslů

● rozvoj receptivních řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění)

● rozvoj tvořivosti (myšlení, řešení problémů, tvořivé sebevyjádření)

● rozvoj schopnosti sebeovládání

● seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

● rozvoj společenského i estetického vkusu

● pochopení, že lidská činnost může prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

3. Moje tělo

Obsah bloku: poznávání částí těla a jejich funkce, rozdíly – chlapci a děvčata, co prospívá nebo škodí zdraví dětí, chování u lékaře, protidrogová prevence, nesprávné chování dospělých, rozlišování časového sledu v průběhu dne

Dílčí vzdělávací cíle:

● uvědomění si vlastního těla

● osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě rozvoj receptivních řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění)

● přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému) rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

posilování prosociálního chování ve vztahu v MŠ

● ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností, aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

● osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

4. Vánoční čas

Obsah bloku: seznamování s tradicemi a zvyky (Mikuláš, Vánoce), rozvoj vztahů k rodině i ostatním, prosociální cítění, vyjadřování vlastních myšlenek a přání, rozvoj tvůrčích dovedností

Dílčí vzdělávací cíle:

● zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky

● rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

● osvojení si některých dovedností a poznatků, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o další formy (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

● rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

● rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a prožívat je osvojení si element. poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

● posilování prosociálního chování ve vztahu v rodině

● vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

● rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

5. Zima, zima, zimička

Obsah bloku: osvojení poznatků o ptácích (o volně žijících zvířatech), pomoc živočichům, změny v přírodě, sled ročních dob, počasí – nové pojmy, péče o vlastní zdraví

Dílčí vzdělávací cíle:

● rozvoj pohybových schopností

● rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

● rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

● osvojení si některých dovedností a poznatků, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o další formy (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

● vytváření pozitivního vztahu k učení

● osvojení si elementár. poznatků o znakových systémech a jejich funkci (písmena, čísla)

● rozvoj schopnosti sebeovládání

● posilování prosociálního chování ve vztahu v MŠ

● poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření

● rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

6. Svět kolem nás

Obsah bloku: vytváření kladných postojů k lidské práci, k hodnotám, seznamování s lidovými tradicemi – masopust, podpora bezpečnosti dětí v silničním provozu, elementární poznatky o našem městě a ČR, seznamování s prostředím ZŠ, přibližování základních poznatků o vesmíru

Dílčí vzdělávací cíle:

● osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

● rozvoj produktivních řečových schopností a jazykových dovedností (výslovnost, vyjadřování, mluvní projev, vytváření pojmů)

● rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, získání schopností záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

● posilování prosociálního chování ve vztahu v děts. herní skupině

● seznamování se světem a s prostředím v němž dítě žije

● vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

● vytváření element. povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí, o rozmanitosti, vývoji a proměnách

● vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

7. Jaro ťuká

Obsah bloku: upevňování sounáležitosti s živou i neživou přírodou, zařazování pokusů, chápání sledu ročních období, poznávání přírody v jarním období, seznamování s jarními lidovými tradicemi

Dílčí vzdělávací cíle:

● osvojení si přiměřených praktických dovedností

● rozvoj produktivních řečových schopností a jazykových dovedností (výslovnost, vyjadřování, mluvní projev, vytváření pojmů)

● posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování)

● rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

● posilování prosociálního chování ve vztahu v děts. herní skupině

● vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů k umění a kultuře

● seznamování s místem a prostředím v němž dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

8. Máme rádi zvířata

Obsah bloku: význam zvířat pro člověka, přímý kontakt se zvířaty, posilování kladných vztahů, poznávání odlišností zvířat a lidí (chování, způsob života, možnost pohybu, ovlivňování vlastního života ...)

Dílčí vzdělávací cíle:

● osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

● rozvoj produktivních řečových schopností a jazykových dovedností (výslovnost, vyjadřování, mluvní projev, vytváření pojmů)

● přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému)

● rozvoj tvořivosti (myšlení, řešení problémů, tvořivé sebevyjádření)

● rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

● rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

● rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k nim a vnímat a přijímat

● základní hodnoty v tomto společenství uznávané

● rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

9. Měsíc květů

Obsah bloku: prohlubování vztahu k matce a vazeb v rodině, chování k rodičům, uplatňování tvořivosti a samostatnosti dětí, posilování udržování pozornosti při činnostech, podporování ekologického cítění

Dílčí vzdělávací cíle:

● rozvoj a užívání všech smyslů

● rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

● osvojení si některých dovedností a poznatků, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o další formy (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

● rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a prožívat je

● posilování prosociálního chování ve vztahu v rodině

● rozvoj kooperativních dovedností

● vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

● pochopení, že lidská činnost může prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

10. Letní radovánky

Obsah bloku: posilování kamarádství a přátelství, prožívání soucitu k ostatním dětem na celém světě, uvědomování si významu vody pro život ale i nebezpečí, poznávat koloběh vody, seznamování s elementárními poznatky o létu, poznávání hmyzu, loučení s předškoláky

Dílčí vzdělávací cíle:

● vytváření zdravých životních návyků a postojů

● rozvoj produktivních řečových schopností a jazykových dovedností (výslovnost, vyjadřování, mluvní projev, vytváření pojmů)

● rozvoj tvořivosti (myšlení, řešení problémů, tvořivé sebevyjádření)

● rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

● vytváření prosociálních postojů (tolerance, přizpůsobivost, citlivost k jiným ..)

● vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

● poznávání jiných kultur

11. Prázdniny

Obsah bloku: rozvíjení vyjadřovacích schopností, poznávání krás celé naší republiky i zahraničí, procvičování paměti, upevňování vztahů mezi dětmi

Dílčí vzdělávací cíle:

● rozvoj pohybových schopností

● rozvoj receptivních řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění)

● rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

● rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

● vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností